top of page

Algemene voorwaarden

Op deze pagina kunt u onze algemene voorwaarden terugvinden.

Inschrijving-en betalingsvoorwaarden

 1. Inschrijving voor één van de groepslessen kan door het invullen van het inschrijvingsformulier van Canis Amicos of via mail: canisamicos@gmail.com.

 2. Bij de inschrijving van een lessenreeks dient de betaling te gebeuren via bank overschrijving, Payconic of cash betaling in de kantine. 

 3. Bij het inschrijven voor workshops, externe lessen en lezingen dient te betaling te gebeuren per overschrijving, dit ten laatste de dag voor aanvang van de geplande activiteit. 

 4. De cursist dient te beschikken over een familiale verzekering die duidelijk ook schade door honden dekt bij derden.

 5. Bij de eerste les dient de cursist een inentingsbewijs van de te trainen hond voor te leggen: inentingen dienen te gelden volgende de Belgische regels van de hond die deelneemt aan de lessen.  

 6. Canis Amicos kan ten alle tijde beslissen om de toegang of deelname aan de lessen of activiteit te weigeren op basis van een risico analyse van de hond in functie van mogelijke gedragsproblemen naar mensen en/of honden. Deze beslissing is bindend. 

Wat bij annulaties?

 1. Bij het annuleren van de cursus, groepsles, evenement, workshop, lezing dient dit telefonisch of via e-mail doorgegeven worden. 

 2. Bijzondere voorwaarden bij het annuleren van evenementen, workshops en/of lezingen:

  1. Kosteloos annuleren tot 1 maand voor datum van de activiteit​

  2. Bij annuleren tot 2 weken voor datum van de activiteit wordt er een vergoeding van 50% aangerekend op het bedrag van de geplande activiteit.

  3. Bij het annuleren later dan 2 weken voor datum van de activiteit dient het volledige bedrag voldaan te worden.

 3. Bijzondere voorwaarden bij het annuleren van groepslessen:

  1. Kosteloos annuleren tot 1 week voor de startdatum​

  2. Bij annuleren tot 48u voor de startdatum wordt een vergoeding van 50% aangerekend op het bedrag van de geplande activiteit.

  3. Bij het annuleren later dan 2 weken voor datum van de activiteit dient het volledige bedrag voldaan te worden.

 4. Wisselen van een afspraak of gereserveerde plaats/les is mogelijk uitsluitend na overleg met het bestuur van Canis Amicos. De gereserveerde plaats is enkel overdraagbaar aan derden na goedkeuring van Canis Amicos. 

 5. Bij het niet volgen van de cursus, groepslessen, lezingen, workshops of een deel daarvan wordt op geen enkel mogelijke manier een terugbetaling voorzien. 

Uitschrijven van individuele lessen

 1. Uitschrijven voor individuele les(sen) dienen door de cursist minimaal 48 uur op voorhand per telefoon (0479/91.89.42) worden doorgegeven.

 2. Bij het annuleren na 48 uur wordt de plaats doorgegeven aan iemand anders na overleg met het bestuur van Canis Amicos of wordt de les verplaatst mits een onkostenvergoeding (50% van het totaalbedrag van de les).

 3. Niet (tijdig) geannuleerde lessen komen te vervallen. No show = les betalen.

 4. De lessen gaan altijd door tenzij deze door Canis Amicos worden geannuleerd. Indien een les wordt geannuleerd door overmacht (weersomstandigheden,...) In dergelijke gevallen kan Canis Amicos niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen bij het aflassen van de lessen.
  De cursisten begrijpen en aanvaarden dat de veiligheid van mede cursisten, hun honden en de instructeurs de hoogste prioriteit heeft en dat beslissingen met betrekking tot het aflassen van lessen worden genomen met het oog op deze prioriteit. 

 5. Een inschrijving voor de groepslessen is onherroepelijk: er kan geen aanspraak gemaakt worden op een terugbetaling met uitzondering bij medische redenen met geldige attesten. Gemiste lessen van het programma door de afwezigheid van de cursist worden op geen enkel mogelijke manier gerecupereerd. 

Algemene regels met betrekking tot de lessen

 1. Het deelnemen aan de activiteiten en het betreden van het terrein zijn geheel op eigen risico van zowel de cursist als hond.

 2. Canis Amicos is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel die door cursist en/of hond wordt aangericht op of rond het trainingsterrein. De duo's (hond en geleider) die deelnemen aan de lessen moeten in algemene goede gezondheid verkeren.

 3. De deelnemende hond draagt bij voorkeur een harnas of een niet slippende halsband aan een gewone lijn van 1m50 - 1m80. Alle andere hulpmiddelen zoals een antitrektuig, slipkettingen etc. zijn verboden.

 4. Canis Amicos behoudt zich het recht om van instructeur te wisselen.

 5. Bij Canis Amicos mogen kinderen onder de 16 jaar weliswaar deelnemen aan de lessen, mits onder toezicht, begeleiding en verantwoording van een volwassene. De combinatie kind-hond moet passend zijn, om de veiligheid van een ieder te waarborgen.

 6. In verband met de veiligheid dienen kinderen te allen tijde onder toezicht van de ouder te blijven, en is het niet toegestaan uit zicht ergens op het terrein te spelen.

 7. I.v.m. besmettingsrisico zijn zieke honden niet welkom op het trainingsterrein; de cursist kan wel zelf naar de cursus komen om niets van de lesstof te hoeven missen.

 8. De cursist dient ervoor zorg te dragen dat de hond op het juiste tijdstip de inentingen, ontworming en vlooien bestrijding heeft gehad.

 9. Loopse teven zijn gewoon welkom tijdens de trainingen, informeer de instructeur hierover mondeling voor aanvang van de les. De ontlasting van de loopse teef mag voor aanvang van de les niet in de directe omgeving van de hondenschool gebeuren. Tijdens de loopsheid dient de teef ook een body te dragen tijdens de lessen die gevolgd worden. Meer informatie kunt u hierover vragen aan de instructeurs. 

Wat heb ik als cursist nodig bij elke les?

 1. Poepzakjes

 2. Voldoende beloningsbrokken

 3. Een niet piepend hondenspeeltje 

 4. Een heuptas om de beloningsbrokken in te doen is aan te raden 

 5. Een plaid/deken of een herkenbare rustplaats voor uw hond.

Reglement van orde

 1. Cursist dient minimaal 5 minuten voor aanvang van de les op het trainingsterrein of wachtruimte aanwezig te zijn.

 2. Honden dienen voor aanvang van de lessen als eens uitgelaten zijn

 3.  Het is niet toegestaan dat uw hond zich ontlast (en markeert) op of rond het binnengebouw en buiten terrein(en) van de hondenschool. Mocht dit toch gebeuren dient de cursist dit direct op te ruimen en het poepzakje te deponeren in de daarvoor voorziene vuilnisbak. 

 4. Honden dienen in verband met de veiligheid te allen tijde aangelijnd zijn (zowel op als rond het trainingsterrein) tenzij akkoord is gegeven door de instructeur en mogen niet onbeheerd worden achtergelaten.

 5. De begeleider of verantwoordelijke van de hond is volledig verantwoordelijk voor het bestrijden van wormen, teken en vlooien. Indien dit niet wordt nageleefd en een besmette hond het terrein van Canis Amicos besmet, is de verantwoordelijke/begeleider van de betreffende hond 100´% verantwoordelijk voor alle kosten die dit met zich meebrengt. (m.a.w.: het ontsmetten van de locatie, de kosten die de verplichte sluiting met zich meebrengt, de dierenarts/dokters kosten indien een andere hond/mens besmet is geworden)

 6. Cursist (en kinderen en/of relaties daarvan) en hond mogen zich niet bemoeien met andermans honden en dienen gepaste afstand daarvan te bewaren.

 7. Het is verboden te roken op de trainingsterreinen of binnen in de kantine. 

 8. Alle te ontvangen lesmaterialen, hand-outs etc. bevatten copyright en mogen daarom niet door cursist aan derden worden doorgegeven en/of worden verspreid.

 9. Bij Cains Amigos werken uitsluitend instructeurs en gedragsbegeleiders die adviezen geven op basis van kennis, ervaring en deskundigheid. Zij staan in voor het onderhouden van kennis, capaciteiten en deskundigheid omtrent hondengedrag, leermethodes en aanwijzingen tot het uitvoeren daarvan.

 10. Canis Amiocos neemt geen verantwoordelijkheid bij het niet bereiken van het trainingsdoel en/of terugval in het gedrag van de hond, daar dit aan meerdere invloeden, ook buiten de trainingen op de hondenacademie om, onderhevig is.

 11. Door inschrijving geeft de cursist de Algemene Voorwaarden van Canis Amicos te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en het inschrijfformulier vertegenwoordigen de rechtsverhouding tussen beide partijen, tenzij nadrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.

bottom of page